Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB HOTELU GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA

Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

I. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V HOTELU GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA

Objednat pobyt v zařízení HOTEL GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA lze jenom písemnou formou (poštou,

e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách).

Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení HOTEL GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA.

Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.

On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.

II. ZÁVAZNÁ REZERVACE

Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.

Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 až 100 % celkové ceny.

Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:

při zrušení rezervace více než 21 dní předem – 0

v období 14-20 dní předem 25 % zálohy

v období 6-13 dní předem 50 % zálohy

v období 24 hodin -5 dní předem 75 % zálohy

v den nástupu a 23 hodin před nástupem 100 % zálohy

Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu pobytu může klient uhradit v recepci zařízení HOTEL GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou. Přijímáme nejvíce rozšířené typy kreditních karet (seznam kreditních karet, kterými je možno hradit cenu pobytu je k dispozici na recepci a na internetových stránkách zařízení HOTEL GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA).

Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto vybraného hotelu HOTEL GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu.

V cenách je zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.

V ceně pobytu je zahrnuta snídaně.

Při platbě pobytu, zarezervovaného prostřednictvím on-line rezervace je třeba postupovat následovně: jako garanci on-line rezervace je třeba uvést číslo kreditní karty nebo zvolit formu bankovního převodu. Údaje o kreditní kartě jsou dostupné pouze hotelu, ve kterém si klient rezervuje pokoj a karta bude použita k předautorizaci. Pro zabezpečení a zakódování údajů o kartě je využita moderní bezpečnostní technologie „Secured by USERTRUST“. V případě využití formy bankovního převodu klient obdrží „zálohový list“ na 50% ceny pobytu, jehož splatnost je 3 dny.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).

Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.

Klient je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

Klient ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.

V. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

Ubytovatel může klientovi resp. hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.

Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.

Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY

1 den před příjezdem při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu první noci.

VII. DÁRKOVÉ POUKAZY

Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).

VIII. ZMĚNY SLUŽEB

Nabízené služby v zařízeních HOTEL GOLF RESORT ČESKÁ LÍPA se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb.

Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, další služby) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 4. 2017. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.

Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.


Golf Resort Česká Lípa® Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Golf Resort Česká Lípa