Členská schůze clubu

Srdečně Vás zveme na Členskou schůzi (dříve Valnou hromadu) Golf Clubu Česká Lípa, z.s., která se bude konat 23. 2. 2024 od 17hod. v klubovně Golf Resortu Česká Lípa – Pihel 280.

Program Valné hromady:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Členské schůze
 2. Volba orgánů Členské schůze
 3. Schválení programu Členské schůze
 4. Informace o přehledu členů v roce 2023
 5. Informace o hospodaření clubu v roce 2023
 6. Informace o činnosti clubu v roce 2023
 7. Zpráva o sportovní činnosti clubu v roce 2023
 8. Zpráva STK za rok 2023
 9. Členské příspěvky pro rok 2024
 10. Diskuse
 11. Závěr

Valná hromada je usnášeníschopná pouze pokud bude hlasovat nadpoloviční většina členů. Právo hlasovat má sportovní zletilý člen (platné členství k datu Členské schůze). Sportovní nezletilý člen vykonává svá hlasovací práva prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Zdvořile Vás žádáme, pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit Členské schůze, abyste udělili plnou moc dalšímu členovi. Plná moc nemusí být úředně ověřená (všichni členové mají k dispozici její vzor v Newslettru).

Těšíme se s Vámi na viděnou