Členská schůze clubu

Srdečně Vás zveme na Členskou schůzi (dříve Valnou hromadu) Golf Clubu Česká Lípa, z.s., která se bude konat 18. 1. 2023 od 17hod. v klubovně Golf Resortu Česká Lípa – Pihel 280.

Program Valné hromady:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti Členské schůze
 2. Volba orgánů Členské schůze
 3. Schválení programu Členské schůze
 4. Informace o přehledu členů v roce 2022
 5. Informace o hospodaření clubu v roce 2022
 6. Informace o činnosti clubu v roce 2022
 7. Zpráva o sportovní činnosti clubu v roce 2022
 8. Zpráva STK za rok 2022
 9. Členské příspěvky pro rok 2023
 10. Diskuse
 11. Závěr

Valná hromada je usnášeníschopná pouze pokud bude hlasovat nadpoloviční většina členů. Právo hlasovat má sportovní zletilý člen (platné členství k datu Členské schůze). Sportovní nezletilý člen vykonává svá hlasovací práva prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Zdvořile Vás žádáme, pokud se nechcete či nemůžete zúčastnit Členské schůze, abyste udělili plnou moc dalšímu členovi. Plná moc nemusí být úředně ověřená (všichni členové dostali její vzor v Newslettru mailem).

Těšíme se s Vámi na viděnou